/Preinscripció curs 2018-2019 a la Llar d’infants

Preinscripció per al curs 2018-2019 a la Llar d’infants

2018ElPatufet

Del dilluns 30 d’abril al divendres 11 de maig de 2018

El proper 30 d’abril comença el termini de preinscripció d’alumnes a llar d’infants municipal «El Patufet» per al curs 2018-2019, que es mantindrà obert fins el dia 11 del mateix mes.

Per inscriure’s cal:

  • Que els infants siguin nascuts els anys, 2016 – 2017 -2018
  • Com a mínim tinguin 16 setmanes al inici del curs
  • Documentació que cal aportar:
  1. Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques. Curs 2018-2019 (01-sol-llars-cat-2018-19.pdf)
  2. Declaració jurada de la situació laboral (DECLARACIÓ-JURADA-DE-LA-SITUACIÓ-LABORAL-a-partir-abril-2017.doc)
  3. Còpia llibre de Família
  4. Cal presentar els documents que serveixin per acreditar qualsevol situació que doni dret a puntuació:
a) GERMANS escolaritzats a “El Patufet”, pares, tutors legals, guardadors de fet, que TREBALLIN a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar en el moment de la preinscripció: 40 PUNTS (documentació: el centre ho comprova)

b) DOMICILI en el MUNICIPI: 30 PUNTS. (documentació: l’ajuntament ho comprova amb el padró d’habitants)

c) ADREÇA del lloc de TREBALL del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet en el MUNICIPI: : 20 PUNTS. (documentació: cal adjuntar la capçalera d’una nòmina o un rebut d’autònoms on hi consti l’adreça)

d) Si el pare, mare o tutor legal, son beneficiaris de la renda mínima d’inserció: 10 PUNTS (Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció)

e) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/ALUMNA, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 PUNTS (Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

f) Que l’alumne formi part de FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTAL: 15 PUNTS (Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent)

g) Que l’alumne pateixi alguna MALALTIA CRÒNICA que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 PUNTS (Documentació: informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

h) El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats a EL PATUFET: 5 PUNTS (documentació: el centre ho comprova)

  • El tràmit s’ha de fer a través de la plataforma e-TRAM. Si us cal, des de la direcció de la llar d’infants o a les oficines municipals es donarà suport per complimentar aquest tràmit. Si no es disposa de certificat digital, ÉS IMPRESCINDIBLE estar donat d’alta a l’idCAT Mòbil (es pot obtenir online) o també presencialment a les oficines municipals en horari d’atenció al públic)
2018LogoETram
2018LogoidCATMobil

Informació addicional

2018-04-26T12:19:02+00:00NOTÍCIES 2018, EDUCACIÓ|